Θέση
Τμήμα Πωλήσεων
Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακός Τίτλος MBA
Γιάννης Μάνος

Βιογραφικό μπαλ μαπλσ φπιφξ σδπισδοπιφησδιπ φη