Ασφάλιση Φορτίου

Ασφάλιση Φορτίου


Ασφαλίζουμε κάθε είδους αγαθά και εμπορεύματα που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς στην στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα εντός της Ελλάδος και στο οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και προς το οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εμπορικές εταιρίες, ιδιώτες, μεταφορείς, αγοραστές ή και πωλητές των εμπορευμάτων.

Συμβόλαιο Ευθύνης Διαμεταφορέα

Ο διαμεταφορέας ευθύνεται για βλάβη ή απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων μέχρι της έκδοσης φορτωτικής στον μεταφορέα και ο τελευταίος ευθύνεται μέχρι την παράδοση στο τελικό προορισμό.

110 ευρώ το χρόνο.

Όσο αφορά τους τύπους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, είναι οι εξής:

  • Οριστικό συμβόλαιο, είναι για μία συγκεκριμένη μεταφορά.
  • Προασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Floating Policy). Χρησιμοποιείται όταν δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά όλα τα στοιχεία της μεταφοράς των εμπορευμάτων που ασφαλίζονται και περιλαμβάνει εκτός από τα στοιχεία του ασφαλιζόμενου, το ασφαλιζόμενα εμπορεύματα, το ανώτατο ασφαλιζόμενο ποσό ανά φόρτωση και μεταφορικό μέσο, την ημερομηνία έναρξης του, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους κάλυψης και το ποσοστό του ασφαλίστρου.
  • Ανοιχτό ή Διαρκές Ασφαλιστήριο (Open Cover). Δεν αναφέρει συγκεκριμένο συνολικό ασφαλιζόμενο ποσό (το οποίο μειώνεται με κάθε μεταφορά και πρέπει να επαναγοράζεται κατά διαστήματα - Floating Policy). Ο τύπος αυτός εξυπηρετεί το εξαγωγικό εμπόριο με συχνότητα μετακινήσεων.
  • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατ' αποκοπή (Block Policy). Ασφαλίζει μαζικές μεταφορές φορτίων μικρής κατά φόρτωση αξίας και μεγάλου όγκου, όπως χύμα δημητριακά, πρώτες ύλες κλπ που πραγματοποιούνται κυρίως στο εσωτερικό.
  • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κύκλου Εργασιών (Τζίρου). Η τιμολόγηση γίνεται ως ποσοστό (τοις εκατό) επί της ετήσιας προϋπολογιζόμενης ασφαλιζόμενης αξίας του εμπορεύματος, που πρόκειται να μεταφερθεί. Λόγω της ιδιομορφίας του τύπου αυτού και της απόλυτης Καλής Πίστης που απαιτείται εκ μέρους του Ασφαλιζόμενου, ενδείκνυται μόνο για επιχειρηματικές μονάδες εγνωσμένης αξιοπιστίας και φήμης.